Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 : TARAFLAR VE KONUSU

İşbu “Ön Bilgilendirme Formunun konusu, www.kemipazonline.com internet sitesi üzerinden ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile Macun Mahallesi Serpmeleri No:147/8 Yenimahalle, Ankara adresinde bulunan Kemipaz Kim. End. Malz. İml. Ve Boya Paz. Ltd. Şti.  (“SATICI“) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin olarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) konu hükümler uyarınca bilgilendirilmenin yapılmasından ibarettir.

SATICI BİLGİLERİ

Unvan                         : Kemipaz Kim.End.Malz.İml. ve Boya Paz. Ltd. Şti.

Adres                          : Macun Mah. Serpmeleri No:147/8 Yenimahalle, Ankara

Telefon ve Faks          : (0312) 397 81 62                –    (0312) 397 81 63

E-posta                       : [email protected]

ALICI BİLGİLERİ

Siparişi Veren Kişi     :

Teslim Edilecek Kişi  :

Teslimat Adresi         :

Fatura Adresi             :

Telefon                       :

E-posta-Kullanıcı Adı:

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu sözleşme konusunu oluşturan satın almaya konu malın / ürünün türü, markası, modeli, adedi, ücreti, ödeme şekli, siparişin sonuçlandırıldığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürünün Adı ve KoduBirim FiyatıAdetİndirim BedeliKDVTOPLAM TUTAR
      
      
  • Kargo hariç toplam ürün bedeli:
  • Kargo Ücreti:
  • Kargo Dahil Toplam Bedeli:
  • Ödeme Şekli ve Planı:

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

4.2 – SATICI, Sözleşme konusu ürün veya ürünlere ilişkin siparişin ve ödeme bilgisinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa sipariş konusu ürünleri teslim edecektir. Bu süre ALICI’ya bildirmiş olduğu telefon numarasına gerçekleştirilecek kısa mesaj (SMS) veyahut ALICI tarafından bildirilen üye e-posta adresine yazılı olarak bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3. – Malın ALICI’ya tesliminde taraflarca / internet sitesi uygulaması gereğince aksine bir hüküm yok ise teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

4.4 – ALICI tarafından sipariş edilen ve başka bir kişi/kuruma teslim edilmesi istenilen sözleşme konusu ürünün teslimatının belirtilen kişi/kurum tarafından teslim alınmaması nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI‘nın sorumluluğundan bahsedilemeyecektir.

4.5 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 – ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

4.6 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ALICI’nın belirtilen ödeme şekillerinden biri ile ödemeyi gerçekleştirmiş olması şart olup, aksi bir durum nedeniyle ürün bedeli ödenmemesi veya ödemenin iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkmış kabul edilecektir. Ödemenin yenilenmesi / farklı bir tarihte gerçekleştirilmesi halinde ise ödeme tarihi itibariyle teslimat yükümlülüğü başlayacaktır.

4.6- Ürünün tesliminden sonra hukuka aykırı bir şekilde ALICI’dan kaynaklanmayan nedenlerle ödeme aracının kullanıldığının tespiti ve ilgili banka veya finans kuruluşunca SATICI’ya ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde ; ALICI tarafından 3 gün içerisinde sözleşmeye konu malın/ürünün SATICI’ya iade edilmesi zorunludur. Bu yönde gerçekleştirilen masraflar ALICI’nın yükümlülüğündedir.

4.7- Mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünün süresinde tesliminin gerçekleştirilemeyeceğinin tespiti halinde durum ALICI’ya bildirilecektir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine işlemin gerçekleştirildiği banka kredi kartı / hesaba nakden ve defaten ödenir.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından üye olma işlemi sırasında onaylandığı andan itibaren sonra geçerlilik kazanır.

4.9.- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatı olup, ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma bildirimi, SATICI’ya ait ve sözleşmenin 2.maddesinde belirtilen adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya faks vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Aksi şekilde gerçekleştirilen bildirimler veya süresinde yapılmayan bildirimler neticesinde Cayma Hakkı kullanılmış kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkını kullanan ALICI, sipariş/kargo teslim tutanağı ile birlikte fatura aslını SATICI’ya 10 gün içerisinde ürün ile birlikte iade edecektir. Fatura aslının gönderilmemesi halinde SATICI’nın yasal olarak kayda alınan satış girdileri nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu vergi ve sair ad altındaki yükümlülüklere konu bedel sözleşme bedelinden mahsup edilecektir.

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca özel olarak temin edilen, üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

MADDE 6 : KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI

ALICI, başkaca bir yazılı bildirime gerek kalmaksızın, işbu sözleşmeye konu edilen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilecek her türlü kişisel verinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi konusunda açık rıza gösterdiğini beyan ve kabul etmektedir.

MADDE 7 : SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE İHTİLAF

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklı olarak sözleşme konusu bedele göre, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8 : DİĞER HÜKÜMLER

8.1.     ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2.      ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu “ Ön Bilgilendirme Formu“ elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. ALICI, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

… / … / 20….

ALICI